Przejdź do treści

Karo Healthcare – Ogólna informacja o ochronie prywatności dla partnerów biznesowych

Niniejsza Polityka prywatności skierowana jest do:

 • pracownicy służby zdrowia, z którymi tworzymy lub utrzymujemy relacje;
 • nasi klienci lub potencjalni klienci będący osobami fizycznymi; i
 • przedstawiciele lub osoby kontaktowe naszych klientów lub potencjalnych klientów, którzy są osobami prawnymi.

Otrzymujesz niniejszą Politykę prywatności, ponieważ Karo Healthcare AB lub którykolwiek z jej podmiotów stowarzyszonych („Karo Pharma Group”) przetwarza informacje o Tobie, które stanowią „dane osobowe” i że przysługują Ci pewne prawa w związku z Karo Pharma Group i Twoimi danymi osobowymi, które opisano bardziej szczegółowo poniżej. Karo Pharma Group uważa ochronę Twoich danych osobowych i prywatności za bardzo poważną i ważną sprawę.

Jeżeli chcesz skontaktować się z Karo Pharma Group, dane kontaktowe do jej spółki-matki Karo Pharma AB są następujące:

Adres: Klara Norra Kyrkogata 33, Sztokholm, Szwecja

Adres korespondencyjny: Box 16184, SE-103 24 Sztokholm, Szwecja:

Tel: +46 (0) 10-330 23 10)

Karo Pharma AB jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych jako „administrator danych”. Karo Pharma AB może wykonywać tę odpowiedzialność samodzielnie lub wspólnie z innymi spółkami z Grupy Karo Pharma, pełniąc w takim przypadku rolę „współadministratora(ów)”. W niniejszej Polityce prywatności „my” lub „nas” odnosi się do Karo Pharma Group reprezentowanej przez Karo Pharma AB.

Zapraszamy do uważnego zapoznania się z niniejszą Polityką Prywatności, która opisuje, w jakim kontekście przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz informuje Cię o Twoich prawach i naszych obowiązkach związanych z takim przetwarzaniem.

W razie dalszych pytań w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych zapraszamy do kontaktu na adres [email protected].

1 Jakie informacje o Tobie posiadamy?

Informacje o Tobie, które przetwarzamy, mogą zostać dostarczone bezpośrednio przez Ciebie, przez naszych partnerów biznesowych (np. osobę prawną, dla której pracujesz), przez inne strony trzecie lub zostać uzyskane z publicznie dostępnych źródeł po uzyskaniu Twojej zgody na przekazanie nam takich danych osobowych, jeśli jest to konieczne zgodnie z obowiązującym prawem. Gromadzimy różne rodzaje danych osobowych o Tobie, w tym:

 • Twoje ogólne dane identyfikacyjne (np. imię/imiona, nazwisko, płeć, adres e-mail i/lub adres pocztowy, numer telefonu stacjonarnego i/lub komórkowego);
 • pełnioną funkcję (np. tytuł, stanowisko, nazwa firmy, a w przypadku pracowników służby zdrowia – pierwsza specjalność, druga specjalność, rok ukończenia studiów medycznych, publikacje, działalność kongresowa, nagrody, biografia, wykształcenie, linki do uczelni, wiedza specjalistyczna i udział w badaniach klinicznych, wytyczne, rady redakcyjne i organizacje/wkład w badania kliniczne);
 • dane dotyczące płatności (np. dane karty kredytowej, dane rachunku bankowego, numer VAT lub inny numer identyfikacji podatkowej);
 • Twoje dane identyfikacji elektronicznej, jeśli są wymagane w celu zamawiania produktów lub usług od naszej firmy lub dostarczania produktów lub usług naszej firmie (np. login, prawo dostępu, hasła, numer identyfikatora, adres IP, identyfikatory internetowe/pliki cookie, logi, dostęp i czasy połączenia, nagrywanie obrazu lub dźwięku, np. zdjęć identyfikatorów lub nagrań głosowych);
 • informacje dotyczące Twojego użytkowania, odpowiedzi i/lub preferencji, w tym w zakresie rodzajów omawianych wiadomości, kanałów komunikacji i częstotliwości;
 • dane, które nam przekazujesz na przykład podczas wypełniania formularzy lub podczas wydarzeń, w których uczestniczysz, lub gdy odpowiadasz na pytania w trakcie rozmowy lub ankiety;
 • dane dotyczące naszych produktów i usług; i
 • informacje na temat działań/komunikacji promocyjnych, naukowych i medycznych, jakie prowadzisz z nami, w tym potencjalnych przyszłych kontaktów.

Jeżeli zamierzasz przekazać nam dane osobowe innych osób (np. swoich współpracowników), musisz przekazać kopię niniejszej Polityki prywatności odpowiednim osobom bezpośrednio lub za pośrednictwem ich pracodawcy.

2 W jakich celach wykorzystujemy Twoje dane osobowe i dlaczego jest to uzasadnione?

2.1 Podstawa prawna przetwarzania

Nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, jeśli nie będziemy mieli odpowiedniego uzasadnienia/podstawy prawnej określonej w RODO. Dlatego będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tylko wtedy, gdy:

 • uzyskaliśmy Twoją uprzednią zgodę; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania naszych zobowiązań umownych wobec Ciebie lub do podjęcia na Twoje żądanie działań przedumownych; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych lub regulacyjnych; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów i nie wpływa nadmiernie na Twoje interesy ani podstawowe prawa i wolności.

Należy pamiętać, że przetwarzając Twoje dane osobowe na tej ostatniej podstawie, zawsze staramy się zachować równowagę pomiędzy naszymi uzasadnionymi interesami a Twoją prywatnością. Przykładami takich „uzasadnionych interesów” są czynności związane z przetwarzaniem danych:

 • rozwijać bliskość i pełne zaufania relacje zawodowe z pracownikami służby zdrowia;
 • promocja produktów Karo Pharma Group w branży farmaceutycznej, kosmetycznej i wyrobów medycznych;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi Karo Pharma oraz optymalizacja kontaktów z pracownikami służby zdrowia;
 • zapewnienie, że do pacjenta dotrze właściwy lek, zgodny z techniczną i profesjonalną opinią dobrze poinformowanego pracownika służby zdrowia;
 • aby móc korzystać z opłacalnych usług (np. możemy zdecydować się na korzystanie z określonych platform oferowanych przez dostawców do przetwarzania danych);
 • oferowanie naszych produktów i usług naszym klientom;
 • aby zapobiegać oszustwom lub działalności przestępczej, niewłaściwemu wykorzystaniu naszych produktów lub usług, a także bezpieczeństwu naszych systemów informatycznych, architektury i sieci;
 • sprzedaży jakiejkolwiek części naszej działalności lub jej aktywów lub umożliwienia nabycia całości lub części naszej działalności lub aktywów przez osobę trzecią; i
 • aby spełniać nasze cele w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej i społecznej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych konkretnych zainteresowań, prosimy o zapoznanie się z sekcją 6 poniżej.

2.2 Cele przetwarzania

Zawsze przetwarzamy Twoje dane osobowe w określonym celu i przetwarzamy tylko te dane osobowe, które są istotne dla osiągnięcia tego celu. W szczególności przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • zarządzanie naszymi relacjami z Tobą (np. za pośrednictwem naszych baz danych);
 • realizowanie zadania związanych z przygotowaniem lub realizacją istniejących umów;
 • dokumentowanie transakcji i zapewnienie przejrzystości w zakresie transferu korzyści;
 • dostarczanie Ci odpowiednich, adekwatnych i aktualnych informacji na temat chorób, leków, a także naszych produktów i usług;
 • poprawianie jakość naszych interakcji i usług, dostosowując naszą ofertę do Twoich konkretnych potrzeb;
 • odpowiadanie na Twoje prośby i zapewnianie skutecznego wsparcia;
 • wysyłanie Ci ankiet (np. aby pomóc nam ulepszyć Twoje przyszłe kontakty z nami);
 • wysyłanie Ci wiadomości dotyczących promowanych przez nas produktów, obszarów terapeutycznych lub usług;
 • zarządzanie, planowanie i realizowanie komunikacji i kontaktów z Tobą (np. poprzez prowadzenie bazy danych przechowującej zapisy kontaktów z Tobą);
 • śledzenie naszego działania (np. pomiar kontaktów lub sprzedaży, liczba spotkań/połączeń telefonicznych);
 • zapraszanie Cię na sponsorowane przez nas wydarzenia lub spotkania promocyjne (np. wydarzenia medyczne, wydarzenia prelegentskie, konferencje);
 • udzielanie Ci dostępu do naszych modułów szkoleniowych;
 • zarządzanie naszymi zasobami IT, w tym zarządzanie infrastrukturą i ciągłością działania;
 • chronienie interesów gospodarczych firmy oraz zapewnianie zgodności i raportowanie (takie jak przestrzeganie naszych polityk oraz lokalnych wymogów prawnych i podatkowych, zarządzanie domniemanymi przypadkami niewłaściwego postępowania lub oszustwa, przeprowadzanie audytów i obrona przed sporami sądowymi);
 • zarządzanie fuzjami i przejęciami z udziałem naszej firmy;
 • archiwizacja i prowadzenie dokumentacji;
 • rozliczenia i fakturowanie; i
 • wszelkich innych celach narzuconych przez prawo i władze.

3 Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych i komu są one przekazywane?

Nie będziemy sprzedawać, udostępniać ani w żaden inny sposób przekazywać Twoich danych osobowych stronom trzecim innym niż wskazane w niniejszej Polityce prywatności.

W trakcie naszej działalności i w tych samych celach, które wymieniono w niniejszej Informacji o ochronie prywatności, dostęp do Twoich danych osobowych mogą uzyskać następujące kategorie odbiorców lub możemy je przekazać następującym kategoriom odbiorców, na zasadzie niezbędnej wiedzy, aby osiągnąć takie cele:

nasz personel (w tym personel dowolnego podmiotu powiązanego z Karo Pharma Group);

nasi niezależni agenci lub brokerzy (jeśli istnieją);

nasi dostawcy i usługodawcy, którzy dostarczają nam produkty i usługi;

naszym dostawcom systemów informatycznych, dostawcom usług w chmurze, dostawcom baz danych i konsultantom;

nasi partnerzy biznesowi, którzy oferują produkty lub usługi wspólnie z nami lub z naszymi podmiotami powiązanymi;

jakakolwiek osoba trzecia, na którą cedujemy lub odnawiamy którekolwiek z naszych praw lub obowiązków; i

naszym doradcom i prawnikom zewnętrznym w kontekście sprzedaży lub przeniesienia jakiejkolwiek części naszego przedsiębiorstwa lub jego majątku.

Powyższe osoby trzecie są umownie zobowiązane do ochrony poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych, zgodnie z obowiązującym prawem.

Dostęp do Twoich danych osobowych może również uzyskać każdy krajowy i/lub międzynarodowy organ regulacyjny, wykonawczy, publiczny lub sąd, jeżeli jesteśmy do tego zobowiązani na mocy obowiązującego prawa lub regulacji lub na ich żądanie.

Dane osobowe, które od Ciebie zbieramy, mogą być również przetwarzane, udostępniane lub przechowywane w kraju innym niż kraj, w którym znajduje się Karo Pharma AB (czyli w Szwecji), który może nie zapewniać tego samego poziomu ochrony danych osobowych.

Jeśli przekazujemy Twoje dane osobowe firmom zewnętrznym w innych jurysdykcjach, zadbamy o ochronę Twoich danych osobowych poprzez (i) zastosowanie poziomu ochrony wymaganego na mocy obowiązujących lokalnych przepisów o ochronie danych/prywatności (ii) działanie zgodnie z naszymi politykami i standardy.

4 Jak chronimy Twoje dane osobowe?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa i poufności Twoich danych osobowych.
Środki te uwzględniają:

(i) stan technologii;

(ii) koszty jego wdrożenia;

(iii) charakter danych; I

(iv) ryzyko przetwarzania.

Ich celem jest ochrona przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub zmianą, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania.

Ponadto przetwarzając Twoje dane osobowe:

 • zbieramy i przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które są adekwatne, istotne i nie nadmierne, wymagane do realizacji powyższych celów;
 • chcemy mieć pewność, że Twoje dane osobowe są aktualne i dokładne.

W tym drugim przypadku możemy poprosić Cię o potwierdzenie danych osobowych, które o Tobie posiadamy. Zachęcamy Cię również do spontanicznego informowania nas o każdej zmianie Twojej sytuacji osobistej, abyśmy mogli zapewnić aktualność Twoich danych osobowych.

5 Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak będzie to konieczne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane lub do spełnienia wymogów prawnych lub regulacyjnych. Po upływie tego okresu Twoje dane osobowe zostaną usunięte z naszych aktywnych systemów.

6 Jakie przysługują Ci prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Możesz skorzystać z następujących praw na warunkach i w granicach określonych w RODO:

 • prawo dostępu do przetwarzanych przez nas danych osobowych oraz w przypadku uznania, że dotyczące Ciebie informacje są nieprawidłowe, nieaktualne lub niekompletne, żądania ich poprawienia lub aktualizacji;
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania do określonych kategorii przetwarzania;
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem;
 • prawo do wniesienia w całości lub części sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo sprzeciwu wobec kanału komunikacji wykorzystywanego do celów marketingu bezpośredniego; i
 • prawo do żądania ich przenoszenia, tj. aby przekazane nam dane osobowe zostały zwrócone Tobie lub przekazane wybranej przez Ciebie osobie, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bez przeszkód z naszej strony i z zachowaniem obowiązków poufności.

Jeśli masz pytanie lub chcesz skorzystać z powyższych praw, możesz wysłać e-mail na adres [email protected] lub list na adres Karo Pharma AB, Box 16184, SE-103 24 Sztokholm, Szwecja, do inspektora ochrony danych.

Oprócz praw wymienionych powyżej masz prawo złożyć skargę do Integritetsskyddsmyndigheten.

7 W jaki sposób będziesz informowany o zmianach w naszej Polityce prywatności?

Wszelkie przyszłe zmiany lub uzupełnienia w przetwarzaniu Twoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności zostaną zgłoszone z wyprzedzeniem w drodze indywidualnego powiadomienia za pośrednictwem naszych zwykłych kanałów komunikacji (np. e-mailem lub za pośrednictwem naszych stron internetowych).