Przejdź do treści

Regulamin serwisu

Twoja zgoda

Witamy na tej stronie internetowej, której właścicielem jest Karo Pharma AB i jej spółki stowarzyszone („Karo Pharma”). Korzystając z tej witryny internetowej (zwanej także „stroną”), wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków oraz wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji.

Zastrzeżenie

Niniejsza witryna i jej zawartość są udostępniane w stanie „takim, jaki jest”. Karo Pharma, jej licencjodawcy i dostawcy, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, zrzekają się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, ustawowych lub innych. W szczególności firma Karo Pharma, jej licencjodawcy i dostawcy nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności, niezawodności, kompletności, aktualności, przydatności lub aktualności treści, oprogramowania, tekstu, grafiki, narzędzi, łączy lub komunikatów udostępnianych w witrynie lub za jej pośrednictwem korzystania z witryny internetowej lub dowolnej witryny lub witryn „połączonych” z tą witryną. Karo Pharma nie gwarantuje, że witryna będzie dostępna, nieprzerwana, wolna od błędów lub wolna od wirusów lub innych szkodliwych elementów.

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym przypadku Karo Pharma, jej licencjodawcy, dostawcy ani jakiekolwiek osoby trzecie wymienione na stronie internetowej nie będą ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody lub wydatki jakiegokolwiek rodzaju (w tym, bez ograniczeń, kompensacyjne, szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub wtórne, utratę dochodów lub zysków, szkody wynikające z utraty danych lub przerw w działalności, utraty lub uszkodzenia mienia lub roszczeń osób trzecich, w jakikolwiek sposób powstały w związku z korzystaniem przez Ciebie z tej witryny) wynikające z korzystanie lub niemożność korzystania ze strony internetowej lub jej treści lub jakakolwiek awaria w działaniu, błąd, pominięcie, przerwa, skutek, opóźnienie w działaniu lub transmisji, wirus komputerowy, awaria systemu liniowego, utrata danych lub utrata możliwości korzystania z witryny lub jakąkolwiek stronę internetową obsługiwaną przez jakąkolwiek stronę trzecią, czy to w oparciu o umowę, delikt, czy jakąkolwiek inną teorię prawną, oraz niezależnie od tego, czy Karo Pharma została poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód. Jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z witryny.

Treści zawarte na stronie w żadnym wypadku nie zastępują profesjonalnej porady lekarskiej i nie powinny być interpretowane jako zalecenia dotyczące leczenia. Ani treść, ani żadna inna usługa oferowana przez tę witrynę lub za jej pośrednictwem nie może służyć do diagnozowania lub leczenia medycznego. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia należy zawsze zasięgnąć porady pracownika służby zdrowia.

Linki

Jako źródło informacji dla naszych gości, ta strona zawiera linki do innych stron internetowych. Jednakże, ponieważ Karo Pharma nie kontroluje zawartości innych stron internetowych, do których mogą się odwoływać, oraz ze względu na ich stale zmieniający się charakter, Karo Pharma nie ponosi odpowiedzialności za treść, praktyki ani standardy witryn stron trzecich. Karo Pharma nie popiera treści znajdujących się na stronach internetowych osób trzecich. Karo Pharma nie ponosi odpowiedzialności za treść powiązanych witryn stron trzecich, witryn znajdujących się w ramkach witryny ani reklam stron trzecich i nie składa żadnych oświadczeń dotyczących ich zawartości lub dokładności. Korzystanie z witryn internetowych osób trzecich odbywa się na własne ryzyko i podlega warunkom korzystania z takich witryn.

Wykorzystywanie i ujawnianie informacji

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych na stronie, jeśli przekażesz nam jakiekolwiek informacje, w tym wszelkie komentarze, uwagi, sugestie, pomysły, notatki, rysunki, grafiki, koncepcje lub inne informacje, przekazujesz te informacje i wszystkie swoje prawa je, do Karo Pharma bezpłatnie i takie informacje zostaną uznane za niepoufne, a Karo Pharma nie będzie miała żadnych zobowiązań w odniesieniu do takich informacji i może swobodnie powielać, wykorzystywać, ujawniać i rozpowszechniać te informacje innym osobom bez ograniczeń innych niż te ustanowione przez obowiązujące prawo lub regulacje dotyczące prywatności danych, bez Twojej zgody ani żadnego odszkodowania dla Ciebie lub kogokolwiek innego. Karo Pharma może swobodnie wykorzystywać know-how i techniki zawarte w takich informacjach do dowolnego celu, w tym między innymi do opracowywania, wytwarzania i wprowadzania na rynek produktów zawierających takie informacje. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy przekażesz nam takie informacje e-mailem, poprzez formularz na stronie, na tablicy ogłoszeń, czy w jakikolwiek inny sposób. Karo Pharma może od czasu do czasu monitorować, przeglądać i według własnego uznania modyfikować lub usuwać wszelkie wpisy zamieszczane przez użytkownika na stronie, jednakże Karo Pharma nie jest do tego zobowiązana.

Korzystanie z witryny/bezpieczeństwo

Zgadzasz się nie przesyłać ani nie przesyłać żadnych materiałów, które są niezgodne z prawem, zawierają groźby, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, bluźniercze lub mogą w jakikolwiek inny sposób naruszać jakiekolwiek prawo, regulacje lub zasady. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały przesłane do serwisu. Ponadto zgadzasz się nie przesyłać, nie wysyłać e-mailami, nie publikować, nie przesyłać, nie rozpowszechniać ani w żaden inny sposób nie publikować za pośrednictwem witryny żadnych materiałów zakłócających normalne działanie witryny, w tym publikowania lub przesyłania w inny sposób materiałów niezwiązanych z danym tematem lub w inny sposób ogranicza lub uniemożliwia innym użytkownikom korzystanie z witryny.

Aby uzyskać pełny dostęp do serwisu, konieczne może być dokonanie rejestracji. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera. Przyjmujesz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce w ramach Twojego konta lub hasła, a takie użycie będzie uważane za Twoje użycie. Zapewnisz, że korzystanie z Twojego konta będzie w pełni zgodne z niniejszymi Warunkami użytkowania. Przenoszenie przez Ciebie konta na inną osobę lub podmiot jest zabronione.

Podczas korzystania z witryny informacje będą przesyłane za pośrednictwem medium znajdującego się poza kontrolą i jurysdykcją Karo Pharma i jej dostawców. W związku z tym Karo Pharma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia, awarie, przerwy lub uszkodzenia jakichkolwiek danych lub innych informacji przesyłanych w związku z korzystaniem z tej witryny.

Ograniczenia

Karo Pharma ma swoją siedzibę w Szwecji. Karo Pharma nie gwarantuje, że materiały zawarte na stronie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach. Dostęp do treści może nie być legalny dla niektórych osób lub w niektórych krajach poza Szwecją. Jeśli uzyskujesz dostęp do tej witryny spoza Szwecji, robisz to na własne ryzyko i jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie prawa obowiązującego w Twojej jurysdykcji. Niniejsza witryna nie jest przeznaczona ani nie ma na celu przyciągania osób nieletnich w wieku poniżej 18 lat.

Nieletni

Powinieneś mieć świadomość, że ta strona nie jest przeznaczona ani nie ma na celu przyciągania osób poniżej 18 roku życia. Nie zbieramy danych osobowych od żadnej osoby, o której wiemy, że jest osobą poniżej 18 roku życia.

Spory i obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie spory lub roszczenia wynikające z nich lub w związku z nimi, ich przedmiotem lub utworzeniem (w tym wszelkie spory lub roszczenia pozaumowne) podlegają prawu szwedzkiemu. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane za nieważne przez jakikolwiek właściwy sąd, nieważność takiego postanowienia nie będzie miała wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych Warunków użytkowania. Wyraźnie zgadzasz się, że sądy szwedzkie będą miały wyłączną jurysdykcję do rozstrzygania wszelkich sporów lub roszczeń z Karo Pharma, wszelkich sporów lub roszczeń związanych lub wynikających z korzystania przez Ciebie z tej witryny, lub wszelkich sporów lub roszczeń wynikających z lub w związku z niniejszymi Warunkami korzystania, ich przedmiotem lub formą (w tym spory lub roszczenia pozaumowne).

Zmiany Regulaminu

Karo Pharma może modyfikować niniejsze Warunki użytkowania w dowolnym momencie bez powiadamiania użytkownika. Karo Pharma może rozwiązać niniejszą umowę, pozbawić Cię dostępu do całości lub części witryny lub zawiesić dostęp dowolnego użytkownika do całości lub części witryny w dowolnym momencie i bez powiadomienia, jeśli według własnego uznania uzna, że naruszyłeś lub możesz naruszyć dowolny warunek niniejszych Warunków użytkowania lub dla jego wygody. Możesz rozwiązać niniejszą umowę w dowolnym momencie, niszcząc wszystkie materiały otrzymane z witryny i zaprzestając korzystania z witryny.